Rusza pierwsza w Nowym Targu Szkoła Mistrzostwa Sportowego!

Strona główna / AKTUALNOŚCI/ Rusza pierwsza w Nowym Targu Szkoła Mistrzostwa Sportowego!
2019-04-04

W  roku  szkolnym  2019/2020  prowadzony  będzie nabór do klas pierwszych Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Podhale Nowy Targ. Szkolenie sportowe będzie przeprowadzane w dyscyplinie: piłka nożna.

Uczniem klasy pierwszej Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Podhale Nowy Targ może być uczeń, który:

1. jest absolwentem:

a. 8-letniej szkoły podstawowej
b. 3-letniego gimnazjum;

2. posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej;

3. weźmie udział w próbie sprawności fizycznej i specjalnej w wyniku czego uzyska odpowiednią ilość punktów;

4. w ustalonym terminie złoży podanie o przyjęcie do szkoły; (formularz do pobrania na stronie)

Do wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w odpowiednim czasie należy dołączyć następujące dokumenty rekrutacyjne:

a. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty lub wynikach egzaminu gimnazjalnego

b. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum;

c. zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata;

d. kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (jeśli dotyczy);

e. kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą (jeśli  dotyczy);

f. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim;

g. w sytuacji przynależności do klubu sportowego innego niż „NKP Podhale” opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe o przynależności do klubu, osiągnięciach sportowych oraz klasie sportowej;

h. jeśli rodzic wyraża chęć- opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku stwierdzonej dysfunkcji; (oryginał i kopia, które zostanie na miejscu potwierdzona za zgodność z oryginałem - jeśli dotyczy);

i. odpis aktu urodzenia (oryginał i kopia, które zostanie na miejscu potwierdzona za zgodność z oryginałem);

j. dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).

Dodatkowo:

1. Jeżeli kandydat jest reprezentantem Polski w wyżej wymienionej dyscyplinie, jest on zwolniony z egzaminu sprawnościowego i tym samym otrzymuje maksymalną ilość punktów.

2. O przyjęciu do klasy pierwszej Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego - Podhale Nowy Targ zdecydują wyniki:

a. próby sprawności fizycznej przeprowadzonej w oparciu o wytyczne PZPN, Dyrekcja APP – NKP Klubu Sportowego „NKP PODHALE” , kandydat może zdobyć - maksymalnie 100 pkt.

b. dydaktyczne – max 200 punktów :

I. Punkty uzyskane  w  wyniku  egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych  wynikach  danego egzaminu.

II. Suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z: języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć wskazanych przez szkołę (matematyka, język obcy nowożytny i wychowanie fizyczne).

III. Dodatkowe punkty kandydat uzyskuje za szczególne osiągnięcia, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem oraz aktywność społeczną

IV. Roczna ocena z zachowania co najmniej poprawna.

Na podstawie  powyższego Komisja Rekrutacyjna sporządzi listę rankingową.

3. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci, którzy uzyskali lepsze wyniki z prób sprawności fizycznej.

4. W wypadku nieuzyskania wystarczającej liczby punktów ze świadectwa i egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego, przy jednoczesnym wysokim wyniku testu sprawnościowego, na wniosek rodzica Komisja Rekrutacyjna może postanowić o przyjęciu ucznia do szkoły po ponownym rozpatrzeniu kandydatury.

Formularze dokumentów rekrutacyjnych dostępne na stronie www.nkp.podhale.pl w zakładce "Akademia Piłkarska" lub w sekretariacie klubu „NKP PODHALE”, ul. Kolejowa 161, 34-400 Nowy Targ, który udziela dodatkowych informacji telefonicznych w godz. ustalonych na stronie www.nkp.podhale.pl.

W sprawach nieujętych w powyższych zasadach, mają zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy Prawo Oświatowe oraz inne przepisy ustaw i aktów prawnych wydanych na ich podstawie.

TERMINARZ REKRUTACJI DO NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOWSTWA SPORTOWEGO PODHALE NOWY TARG NA ROK SZKOLNY 2019/2020:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego Sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 15.03.2019 do 28.04.2019

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

od 22.04.2019 do 30.04.2019

3.

Termin ogłoszenia wyników sprawności fizycznej

16.05.2019

4.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do NLOMS Podhale Nowy Targ o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego

od 20.06.2019
do 28.06.2019

do godz. 15.00

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków          
 o przyjęcie do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa  Sportowego Podhale Nowy Targ
 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę     w postępowaniu rekrutacyjnym

do 02.07.2019
do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                    i kandydatów niezakwalifikowanych

02.07.2019
do godz. 12.00

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia        w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum Sportowego.

od 03.07.2019
od godz. 12.00

do 03.07.2019
do godz. 15:00

8.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

do 04.07.2019
do godz.12:00

*Dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli przystąpić do prób sprawności fizycznej w w/w terminie- zostaje wyznaczony termin uzupełniający dnia 06.06.2019 r. Ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej dla tych osób- 09.06.2019 r.

Pliki do pobrania:
- Ogłoszenie rekrutacyjna wraz z listą najważniejszych informacji i terminami
- Formularz dla LO 4-letniego
- Formularz dla LO 3-letniego

KLUBY PARTNERSKIE

SPONSOR GENERALNY

UBIERA NAS

SPONSORZY

PATRONAT MEDIALNY