Statut NKP Podhale

Strona główna / KLUB / Statut NKP Podhale

STATUT
NOWOTARSKIEGO KLUBU PIŁKARSKIEGO
„PODHALE” NOWY TARG

 
 
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Nowotarski Klub Piłkarski „PODHALE” i działa w oparciu o obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawne dotyczące sportu i kultury fizycznej oraz organizacji pożytku publicznego.

§ 2

Nowotarski Klub Piłkarski „PODHALE”" jest autonomicznym piłkarskim stowarzyszeniem kultury fizycznej i sportu.( w skrócie NKP Podhale)

§ 3

Siedzibą Nowotarskiego Klubu Piłkarskiego „PODHALE” jest miasto Nowy Targ a teren jego działania obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, może także prowadzić swoją działalność poza granicami kraju.

§ 4

Nowotarski Klub Piłkarski „PODHALE” posiada osobowość prawną, może być członkiem Polskich Związków Sportowych oraz innych organizacji, statutowo działających na rzecz sportu i kultury fizycznej.

§ 5

Nowotarski Klub Piłkarski „PODHALE” jest stowarzyszeniem otwartym, mogą do niego należeć obywatele polscy oraz obcokrajowcy posiadający prawo do czasowego lub stałego pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

Nowotarski Klub Piłkarski „PODHALE” działa w oparciu o Statut oraz oparte o niego Regulaminy wewnętrzne.

§ 7

Prawo do ustalania i zatwierdzania Regulaminów wewnętrznych Klubu pozostaje w gestii statutowych Władz Klubu.

§ 8

Nowotarski Klub Piłkarski „PODHALE" ma barwy klubowe w trzech kolorach: czerwonym - niebieskim – żółtym.

§ 9

Flaga klubowa  składa się z trzech pionowych połączonych pasów o jednakowej szerokości, w kolorach patrząc od lewej: pierwszy pas koloru – czerwonego, drugi pas koloru – niebieskiego, trzeci pas koloru – żółtego. Klub także posiada logo i znaczek klubowy. Załącznik do statutu nr 1 i 2
 
II. CELE DZIAŁALNOŚCI  NKP PODHALE

§ 10

    Zrzeszenie członków w Klubie.
    Prowadzenie różnych form szkolenia sportowego.
    Organizowanie meczy, obozów, zawodów sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach.
    Tworzenie warunków dla rozwoju piłki nożnej w mieście Nowy Targ.
    Pozyskiwanie środków dla realizacji działalności statutowej Klubu.
    Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży
    Propagowanie osiągnięć sportowych członków Klubu.

§ 11

Środki i metody realizacji celów:

    Propagowanie celów i zadań Klubu.
    Pozyskiwanie działaczy sportowych.
    Organizowanie szkolenia sportowego dla amatorów i nie amatorów.
    Organizowanie działalności rekreacyjno-sportowej na rzecz członków Klubu i mieszkańców miasta Nowy Targ.
    Współdziałanie z organizacjami sportowymi, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami w zakresie działalności statutowej.
    Współpraca z odpowiednimi ogniwami władzy samorządowej, administracji państwowej i organizacjami społecznymi.
    Stosowanie innych środków sprzyjających rozwojowi sportu i kultury fizycznej na terenie działania Klubu.

III. CZŁONKOWIE KLUBU ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

    Członkiem Nowotarskiego Klubu Piłkarskiego „PODHALE” może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie lub obcokrajowiec przebywający czasowo lub na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
    Członkowie Klubu dzielą się na:

    zwyczajnych
    honorowych
    wspierających

    Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która spełnia jeden z poniższych warunków:
        czynnie uprawia sport
        działa społecznie na rzecz Klubu
        wspomaga działalność Klubu organizacyjnie lub materialnie
    Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje przez złożenie deklaracji członkowskiej i jej akceptację przez Zarząd Klubu.
    Osoby niepełnoletnie mogą być przyjęte w poczet członków za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
    Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Klubu, której tytuł ten nadają Władze Statutowe Klubu.
    Członkiem wspierającym może być osoba prawna wspierająca działalność Klubu na podstawie deklaracji i umowy zawartej z władzami Klubu.

§ 13

Prawa Członków Klubu:

    Członkowie zwyczajni są uprawnieni do:
        korzystania z praw wynikających ze Statutu, Regulaminów, i Uchwał Władz Klubu.
        uprawiania sportu.
        korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Klubu.
        reprezentowania barw Klubu i noszenia odznaki Klubowej.
        wstępu na imprezy sportowe organizowane przez Klub na zasadach określonych przez odrębne regulaminy.
        uczestniczenia w zebraniach Klubu z czynnym i biernym prawem wyborczym / nie dotyczy osób, o których mowa w § 12 pkt. 5./
        składania wniosków do Władz Klubu w sprawach dotyczących działalności statutowej.
        otrzymywania nagród, premii i odznaczeń za uzyskane wyniki sportowe oraz za działalność społeczną i wykonanie zadań.
        członkowie-zawodnicy uprawiający sport amatorsko lub nieamatorsko mają prawo do:

    opieki szkoleniowej, medycznej podczas zajęć i zawodów.
    zabezpieczenia warunków higieniczno-sanitarnych oraz bezpieczeństwa.
    otrzymywania świadczeń finansowych i rzeczowych zgodnych z obowiązującymi przepisami i w ramach możliwości Klubu.

    Członkowie honorowi mają prawo do:
        uczestniczenia w obradach Władz Klubu z głosem doradczym.
        wolnego wstępu na imprezy organizowane przez Klub.
        składania wniosków i postulatów do Władz Klubu w sprawach objętych działalnością statutową.
    Prawa członków wspierających określają odrębne umowy pozostające w zgodzie ze Statutem Klubu i Regulaminem.

 

 

§ 14

Obowiązki Członków Klubu:

    Przestrzeganie Statutu Klubu, Regulaminów wewnętrznych oraz Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej.
    Przestrzeganie postawy godnej sportowca i obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
    Systematyczne opłacanie składek członkowskich.
    Dbanie o sprzęt i urządzenia sportowe oraz właściwe ich użytkowanie.
    Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i współćwiczących w czasie zajęć sportowych i rekreacyjnych.
    Członkowie-zawodnicy uprawiający sport amatorsko lub nie amatorsko zobowiązani są nadto do:

    stałego podnoszenia poziomu sportowego
    godnego reprezentowania barw Klubowych i Narodowych
    systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych.
    poddawanie się kontrolom lekarskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 15

Wyróżnienia. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę nad rozwojem sportu oraz wybitne osiągnięcia sportowe, członkowie mogą być wyróżniani:

    pochwałą
    dyplomem uznania
    odznaką honorową
    nadaniem godności członka honorowego
    nagrodą finansową lub rzeczową

§ 16

Kary. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu i Regulaminów, nie opłacanie składek członkowskich lub inne wykroczenia, członkom Klubu mogą być wymierzone następujące kary:

    upomnienie
    nagana
    zawieszenie w prawach członka
    dyskwalifikacja
    wykluczenie z szeregów Klubu Piłkarskiego - pozbawienie członkostwa.

§ 17

Regulamin wyróżnień i nagród oraz kar ustala Zarząd Klubu.

 

§ 18

Ustanie członkostwa.

    Członkostwo ustaje w przypadku:
        skreślenia z listy członków
        wystąpienia
        wykluczenia
        zgonu
    Skreślenie z listy członków może nastąpić w drodze Uchwały Zarządu Klubu w przypadku nie wywiązywania się członka z podstawowych obowiązków statutowych, w tym nie opłacania składek członkowskich lub innych zobowiązań wobec Klubu przez okres 6 miesięcy.
    Wykluczenie następuje w razie rażącego naruszenia postanowień Statutu, Regulaminów, Uchwał bądź zarządzeń Władz Klubu po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
    Osoba, która przestała być członkiem Klubu zobowiązana jest zwrócić legitymację, wypożyczony sprzęt oraz uregulować wszystkie inne zobowiązania względem Klubu.
    Utrata członkostwa honorowego następuje w razie:
        zgonu
        popełnienia czynu wskutek, którego członek honorowy stał się niegodny tego wyróżnienia. Decyzję w sprawie pozbawienia tytułu członka honorowego podejmuje Zarząd Klubu.
    Szczegółowe postanowienia o ustaniu członkostwa i jego reaktywowania określa Regulamin.

IV. WŁADZE KLUBU

§ 19

    Władzami Klubu są:
        Walne Zebranie Delegatów Członków Klubu
        Zarząd Klubu, składający się z 5 do 7 członków
        Komisja Rewizyjna, składająca się z 3 członków
    Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Członków Klubu wybierani są na zebraniach drużyn, spośród grup sportowych i działaczy członków Klubu w liczbie 1 delegat na 5 członków klubu. Delegatem nie mogą być osoby niepełnoletnie. Mandat Delegata ważny jest na jedną kadencję, która trwa 4 lata.
    Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna wybierane są na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów na okres kadencji, w głosowaniu tajnym lub jawnym – o tym decydują delegaci Walnego Zebrania Delegatów Członków Klubu..
    Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna działają społecznie.
    Kadencja Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§ 20

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW CZŁONKÓW KLUBU

    Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Członków Klubu odbywa się, co 4 lata.
    2.    Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Członków Klubu odbywa się, co 2 lata. Termin Zebrania wyznacza Zarząd.
    3.    Walne Zebranie Delegatów Członków Klubu może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
    Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Członków Klubu może być zwołane w każdym czasie na wniosek:
        Zarządu Klubu
        Komisji Rewizyjnej
        1/3 członków Klubu
    Termin Zwyczajnego Walnego Zebrania wyznacza Zarząd Klubu, nie później niż jeden miesiąc przed upływem kadencji. Wyznaczony termin nie może przekroczyć dwóch miesięcy po upływie kadencji. a/ o terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia Delegatów na 30 dni przed Walnym Zebraniem poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Klubie.
    W Walnym Zebraniu udział biorą:
        z głosem stanowiącym, Delegaci Członków Klubu, Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat delegata wygasa wraz z ustaniem członkostwa w Klubie, odwołania z funkcji Delegata lub pisemnej rezygnacji Delegata z mandatu.
        z głosem doradczym, Członkowie Honorowi i zaproszeni goście
        Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
        ustalanie Regulaminu obrad Walnego Zebrania
        ocena działalności Klubu w mijającej kadencji
        rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej
        wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
    Wnioski mogą być zgłaszane pisemnie przed Walnym Zebraniem pod adresem Komisji Zjazdowej lub ustnie podczas Walnego Zebrania.
    Komisję Zjazdową wyznacza Zarząd spośród swoich członków.
    Wnioski są rozpatrywane podczas Walnego Zebrania, a o ich przyjęciu decydują poprzez głosowanie Delegaci.

 

 

§ 21

ZARZĄD KLUBU

    Zarząd Klubu jest najwyższą Władzą w Klubie w okresie między Walnymi Zebraniami.
    Zarząd na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera spośród siebie Prezesa i Wiceprezesów a w dalszej kolejności Sekretarza i Skarbnika.
    Prezes kieruje pracami Zarządu i nadzoruje całokształt działalności Klubu, ma prawo powołać Rzecznika Prasowego.
    Na drugim posiedzeniu wybiera inne osoby funkcyjne do prac Zarządu.
    Zebrania zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes.
    Zebrania Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb.
    W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć także z głosem wyłącznie doradczym:

    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
    Dyrektor / Kierownik Klubu
    oraz inne osoby na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej

    Sposób reprezentowania Klubu przez członków Zarządu. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie spośród następujących osób: Prezesa, vice Prezesa lub Skarbnika. Pozostali członkowie zarządu łącznie z Prezesem  lub drugim członkiem zarządu wyznaczonym przez Prezesa.

 

§ 22

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

    Realizacja Uchwał Walnego Zebrania
    Ustalanie i zatwierdzanie planów perspektywicznych, rocznych i szczegółowych Klubu.
    Rozpatrywanie wniosków i podejmowanie Uchwał.
    Zatwierdzanie Regulaminów wewnętrznych Klubu.
    Wybieranie i odwoływanie Prezesa i Wiceprezesów Zarządu.
    Powoływanie i odwoływanie Dyrektora / Kierownika.
    Zatwierdzanie struktury organizacyjno-administracyjnej Klubu.
    Zarządzanie majątkiem Klubu.
    Rozpatrywanie sprawozdań i informacji oraz ocena funkcjonowania Klubu.
    Podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania.
    Prowadzenie aktywnych działań w celu pozyskiwania środków finansowych na statutową działalność Klubu.
    Zarząd ma prawo w przypadku śmierci bądź ustąpienia członków Zarządu, uzupełnić skład osobowy Zarządu.

§ 23

KOMISJA REWIZYJNA

    Komisja Rewizyjna działa w oparciu o ramowy Regulamin Komisji Rewizyjnej Klubu.
    Komisja Rewizyjna ma prawo w przypadku śmierci bądź ustąpienia jednego z członków Komisji, uzupełnić skład osobowy o nowego członka.
    Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest nadzór i kontrola wewnętrzna.
    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
    Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
    Komisja Rewizyjna podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Klubu / bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ oraz sprawozdania merytorycznego dot. organizacji pożytku publicznego.

§ 24

Biuro Klubu, Administracja.

    Zarząd Klubu dla zapewnienia bieżącej realizacji działalności Klubu może powołać Biuro Klubu.
    Pracą biura oraz zespołem obsługi administracyjno-gospodarczej Klubu kieruje Dyrektor/Kierownik Klubu.
    Zasady organizacji, strukturę oraz zakres działalności biura określa Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Klubu.

§ 25

Majątek Klubu Piłkarskiego – sprawy finansowe.

    Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe oraz inne prawa majątkowe.
    Klub może przyjmować zapisy, darowizny i dotacje.
    Środki finansowe Klubu powstają z:
        wpływu składek członkowskich
        innych świadczeń finansowych wnoszonych przez członków
        dochodów z imprez sportowych
        transferów zawodników
        reklam
        wpływów od sponsorów i instytucji współpracujących
        dotacji z budżetu państwa
        dotacji z budżetu samorządowego  
    Wszelkie dokumenty prawne sporządzone w imieniu Klubu pociągające za sobą zobowiązania majątkowe i finansowe muszą być podpisywane przez Prezesa Klubu oraz Skarbnika.
    Prezes Klubu jest upoważniony do udzielania i odwoływania pełnomocnictw ogólnych i szczegółowych w sprawach finansowych i majątkowych.
    Nie dopuszcza się:
        udzielania pożyczek i zabezpieczenia zobowiązań majątkowych Klubu w stosunku do członków, członków organów, pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , lub pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
        przekazywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
        wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, z wyjątkiem gdy to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Klubu.
        zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów , w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie

§ 26

Postanowienia końcowe.

    Uchwały dotyczące zmian w Statucie, podejmowane są większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej 50 % delegatów członków Klubu.
    Rozwiązanie i likwidacja Klubu może nastąpić na mocy Uchwały Walnego Zebrania Członków klubu, w obecności, co najmniej 50% członków, podjętej większością 2/3 głosów
    W przypadku decyzji o likwidacji bądź rozwiązaniu Klubu,sposób rozdysponowania majątku zostaje określony w stosownej Uchwale Walnego Zebrania Członków Klubu.
    Od decyzji poszczególnych Władz Klubu przysługuje odwołanie do instancji wyższej, której orzeczenie w tym przypadku jest ostateczne.
    Szczegółowe zasady działania Władz Klubu, biura Klubu i innych komórek określają Regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Klubu.
    Interpretacja postanowień Statutu leży w gestii Zarządu Klubu, a w przypadku odwołania w gestii Walnego Zebrania Delegatów Członków Klubu.

ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ
Walnego Zebrania Delegatów Członków Klubu w dniu 08 sierpnia 2009

KLUBY PARTNERSKIE

SPONSOR GENERALNY

UBIERA NAS

SPONSORZY

PATRONAT MEDIALNY