Akademia NKPSMSKlub NKP Podhale Nowy Targ ogłasza nabór do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „Podhale” Nowy Targ na rok szkolny 2021/2022

17 kwietnia 2021

 

Klub NKP Podhale Nowy Targ ogłasza nabór do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „Podhale” Nowy Targ na rok szkolny 2021/2022. Na  rok  szkolny  2021/2022  prowadzimy    nabór  do   klasy  pierwszej Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Podhale Nowy Targ. Szkolenie sportowe będzie przeprowadzane w dyscyplinie: piłka nożna.

 

Do klasy pierwszej Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Podhale Nowy Targ   przyjęty może być uczeń, który:

 1. jest absolwentem 8-letniej szkoły podstawowej,
 2. posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
 3. weźmie udział w próbie sprawności fizycznej i specjalnej w wyniku czego uzyska odpowiednią ilość punktów;
 4. w ustalonym terminie złoży podanie o przyjęcie do szkoły (formularz do pobrania na stronie klubu),

 

Wnioski są dostępne poniżej: (wystarczy kliknąć w interesującą kwestię)

  Wniosek do bursy 2021-22

Deklaracja do bursy 2021-2022

Rekrutacja LO – SMS 2021

Formularz LO 4 – letnie SMS

 

Do wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy dołączyć następujące dokumenty rekrutacyjne:

 1. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 3. zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata;
 4. kopię prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (jeśli dotyczy);
 5. kopię dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą (jeśli dotyczy);
 6. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim;
 7. w sytuacji przynależności do klubu sportowego innego niż „NKP Podhale” opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe zawierającą informację o przynależności do klubu, osiągnięciach sportowych oraz o klasie sportowej;
 8. jeśli rodzic wyraża chęć- opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku stwierdzonej dysfunkcji; (oryginał i kopia, która zostanie na miejscu potwierdzona za zgodność z oryginałem – jeśli dotyczy);
 9. odpis aktu urodzenia (oryginał i kopia, które zostanie na miejscu potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 10. dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).

Dodatkowo:

 1. Jeżeli kandydat jest reprezentantem Polski w wyżej wymienionej dyscyplinie, jest on zwolniony z egzaminu sprawnościowego i tym samym otrzymuje maksymalną ilość punktów.
 2. O przyjęciu do klasy pierwszej Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego – Podhale Nowy Targ zdecydują wyniki:

a) próby sprawności fizycznej przeprowadzonej w oparciu o wytyczne PZPN, Dyrekcja NLOMS – NKP Klubu Sportowego „NKP PODHALE” , kandydat może zdobyć – maksymalnie 100 pkt.

b) dydaktyczne – max 200 punktów:

 • punkty uzyskane w  wyniku  egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych  wynikach  danego egzaminu;
 • suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i wychowania fizycznego;
 • dodatkowe punkty kandydat uzyskuje za szczególne osiągnięcia, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem oraz aktywność społeczną
 1. roczna ocena zachowania co najmniej poprawna.
 2. Na podstawie powyższego Komisja Rekrutacyjna sporządzi listę rankingową.
 3. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci, którzy uzyskali lepsze wyniki z prób sprawności fizycznej.
 4. W wypadku nieuzyskania wystarczającej liczby punktów ze świadectwa i egzaminu ósmoklasisty, przy jednoczesnym wysokim wyniku testu sprawnościowego, na wniosek rodzica Komisja Rekrutacyjna może postanowić o przyjęciu ucznia do szkoły po ponownym rozpatrzeniu kandydatury.

 

Formularze dokumentów rekrutacyjnych dostępne na stronie www.nkp.podhale.pl w zakładce SMS NOWY TARG  lub  w sekretariacie klubu „NKP PODHALE”, ul. Kolejowa 161, 34 – 400 Nowy Targ, który udziela dodatkowych informacji telefonicznych w godz. ustalonych na stronie www.nkp.podhale.pl. W sprawach nieujętych w powyższych zasadach, mają zastosowanie przepisy wynikających z Ustawy Prawo Oświatowe oraz inne przepisy ustaw i aktów prawnych wydanych na ich podstawie. Dodatkowe informację można uzyskać u trenera Koordynatora Stanisława Szpyrki tel. 736668388 oraz u Dyrektora Szkoły do spraw sportowych Tomasza Gorczyka tel. 535485560 oraz pod adresem sms@nkp.podhale.pl

 

TERMINARZ REKRUTACJI DO NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOWSTWA SPORTOWEGO PODHALE NOWY TARG NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Lp. Rodzaj czynności Termin                      w postępowaniu

rekrutacyjnym

1.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego Sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 29.04.2021           do 30.05.2021

przewidywane terminy:

I termin25.04.2021 – godzina 15:00 – 18:00

II termin – 06.06.2021 – godzina 13:00 – 16:00

 

III termin – 04.07.2021 – godzina 13:00 – 16:00

2.  

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

od 20.04.2021        do 10.06.2021
3.  

Termin ogłoszenia wyników sprawności fizycznej

10.07.2021
4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do NLOMS Podhale Nowy Targ o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

 od 20.06.2021 –

do 28.06.2021

do godz. 15.00

 

5.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa  Sportowego Podhale Nowy Targ
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

 

do 10.07.2021

do godz. 15.00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych 10.07.2021

do godz. 12.00

7.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia                 w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku  o przyjęcie do Liceum Sportowego.

 

od 03.07.2021

od godz. 12.00

 

do 03.07.2021

do godz. 15:00

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 10.07.2021

 do godz.12:00

*Dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych którzy nie będą mogli przystąpić do prób sprawności fizycznej w w/w terminie- zostaje wyznaczony termin uzupełniający dnia 01.07.2021 r. Ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej dla tych osób- 09.07.2021 r.

 

 

O Klubie

logoNKP-2

Nowotarski Klub Piłkarski PODHALE powstał we wrześniu 2009 roku z połączenia sekcji piłki nożnej KS Szarotka Nowy Targ i drugoligowego klubu piłki halowej KS Krokus-Podhale Nowy Targ. Pierwszym prezesem został Krzysztof Antos, a obecnie roku funkcję tę sprawuje Michał Rubiś.

Kontakt

Nowotarski Klub Piłkarski „Podhale”

ul. Kolejowa 161
34-400 Nowy Targ

KRS: 0000792349
NIP: 7352796929
REGON: 121029702

e-mail: kontakt@nkp.podhale.pl
tel.: 18 266 52 30, 510 920 252

e-mail: media@nkp.podhale.pl
tel.: 607 600 291

godziny otwarcia biura: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki | 10:00-16:00

kierownik pierwszej drużyny:
Natalia Bosak: 788 586 135

© Copyright NKP Podhale